Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

MGOPS.271.5.2021                                                                                    Łask, 07.12.2021 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – świadczenie usług w postaci schronienia dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w postaci schronienia dla osób bezdomnych zarówno mężczyzn i kobiet wraz z usługami opiekuńczymi z terenu gminy Łask jak również zapewnienia niezbędnych warunków socjalnych, prowadzenia pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracania do życia w społeczeństwie oraz usamodzielniania tych osób.

Więcej informacji >>

 

MGOPS.271.2.2021                                                                                    Łask, 07.12.2021 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawienie pogrzebu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Łask.

Więcej informacji >>

 

 MGOPS.271.4.2021                                                                                    Łask, 07.12.2021 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Łask

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na świadczeniu przez Przewoźnika dowozu posiłków do szkół na terenie Gminy Łask.

Więcej informacji >>

 

 MGOPS.271.3.2021                                                                                    Łask, 07.12.2021 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług schronienia

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi dotyczącej udzielenia tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienia wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych.

Więcej informacji >>

 

 MGOPS.271.5.2021                                                                                    Łask, 16.11.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług w postaci schronienia dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi z terenu gminy Łask

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług w postaci schronienia dla osób bezdomnych zarówno mężczyzn i kobiet wraz z usługami opiekuńczymi z terenu gminy Łask jak również zapewnienia niezbędnych warunków socjalnych, prowadzenia pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracania do życia w społeczeństwie oraz usamodzielniania tych osób.

Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe.

Więcej informacji >>

 

MGOPS.271.3.2021                                                                                    Łask, 16.11.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług schronienia

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia ofert. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych mężczyzn i kobiet wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe.

Więcej informacji >>

 

MGOPS.271.2.2021                                                                                    Łask, 16.11.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe - sprawienie pogrzebu

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Łask.

Więcej informacji >>

 

MGOPS.271.4.2021                                                                                    Łask, 16.11.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe - dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Łask

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Przewoźnika dowozu posiłków do szkół na terenie Gminy Łask, tj. Szkoły Podstawowej w Okupie, Szkoły Podstawowej w Bałuczu, oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczewicach z punktu przygotowywania posiłków tj. Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie, ul. Szkolna 1. 

Więcej informacji >>

 

MGOPS.271.1.2021                                                                                    Łask, 23.08.2021 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

 Działając na podstawie §5 ust. 8 Zarządzenia Nr 10/2021 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości wiekszej niż 20 000 zł i mniejszej niż 130 000 zł w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez:

Zakład Instalacyjno-Drogowy pm.bud Paweł Marszałek ul. Sieradzka 6, 98-220 Zduńska Wola.

Więcej informacji >> 

=========================================================

Zapytanie ofertowe - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

MGOPS..271.1.2021                                                                                 Łask, 2.08.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zarządzeniem nr 10/2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości większej niż 20 000 złotych i mniejszej niż 130 000 złotych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku.

I. Zamawiający
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Batorego 31, 98-100 Łask
NIP: 831-12-54-356 REGON: 005260214
tel. 43 675 21 38, e-mail: mgopslask@interia.pl

II. Znak sprawy
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: MGOPS.271.1.2021 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

III. Dane kontaktowe pracownika działu prowadzącego sprawę

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Andrzej Paluch, tel. 530 404 432

IV. Opis przedmiotu zamówienia
- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku przy ul. Stefana Batorego 31 (dz. nr 12/4 obr. 15 Łask). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.
- Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji (minimum 60 miesięcy) na wykonany przedmiot zamówienia. Termin gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
- Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania we własnym zakresie wytworzonych podczas realizacji robót budowlanych odpadów...

Więcej informacji >>

 

 

MGOPS.271.7.2019                                                                                    Łask, 22.08.2019 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie usługi dotyczącej udzielenia tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienia wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że:

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty złożone przez następujące firmy:
- Oferta Nr 1 - Stowarzyszenie "Jesień" 86-010 Koronowo, Nowy Jasiniec 45 oferujące wykonanie usługi 
   schronienia dla osób bezdomnych za cenę 30,00 zł.
- Oferta Nr 2 - Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Bełchatowie
   97- 400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 19B  oferujące wykonanie usługi schronienia dla osób bezdomnych za
  cenę 28,00 zł.

 1. W wyniku oceny złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

- Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Bełchatowie
   97- 400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 19B

Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. Wymieniona wyżej oferta zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert.  Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert. W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium ofert była najniższa cena zaoferowana przez Wykonawcę.

Termin podpisania umowy zostanie ustalony z Wykonawcą.

 

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług schronienia

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe.

1.Nazwa oraz adres zamawiającego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku
ul. Warszawska 14
98-100 Łask

2. Tryb udzielania zamówienia.

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2019 i 2020 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Łask.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku lub noclegowni dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych, w tym wyżywienia dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 5 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 40%. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, wymagającej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie tj. udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią wydanej decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo łódzkie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

 1. Termin wykonania usługi:

Usługa ciągła od  01.09.2019 do 31 grudnia 2020 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
 3. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,
 4. spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 roku, poz. 896.).
 5. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

 1. Kryteria oceny oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

 1. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:

Ofertę/y należy złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Warszawska 14,  98-100 Łask. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: mgopslask@interia.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 roku r. do godziny 12:00  z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe - usługi schronienia”.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Dąbrowski - Kierownik Działu Świadczeń,
  tel. 43 675 21 38, adres email: r.dabrowski@mgopslask.pl
 2. Załączniki do zapytania ofertowego:

       - 1. Formularz ofertowy;

       - 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków;

       - 3. Projekt umowy

       

       więcej informacji >>

 

Zapytanie ofertowe - sprawienie pogrzebu

MGOPS.271.2.2019                                                                                                                    Łask, 27.05.2019 r.

 

 

                                                                        ZAPYTANIE OFERTOWE
 

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Łask (zgodnie z Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Łask oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.)

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku
ul. Warszawska 14
98-100 Łask

II. Tryb udzielania zamówienia.

                Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

                Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2019 i 2020 roku usługi polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Łask  Wykonawca wskaże w ofercie cenę oddzielnie dla pochówku tradycyjnego i pochówku z kremacją. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z wykazem usług.

Zakres ww. przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie czynności w zakresie przeprowadzenia pochówku, a w szczególności:

1) załatwienie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem;

2) zakup trumny lub urny wraz z akcesoriami;

3) zakup niezbędnego ubrania i obuwia, w przypadku gdy zmarły nie posiadał;

4) przygotowanie zwłok do pochówku (umycie i ubranie);

5) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium;

6) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku;

7) wykopanie i zasypanie grobu, oznaczenie grobu tabliczką;

8) pokrycie kosztów kremacji;

9) obsługę pogrzebu;

10) inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem oraz miejscowymi zwyczajami.

Miejsce świadczenia usług: Gmina Łask.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

IV. Termin wykonania usługi:

Usługa ciągła od  01.07.2019 do 31 grudnia 2020 r.
 

V. Kryteria oceny oferty: cena – 100% tj. zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę.

VI.  Istotne warunki zamówienia:

 1. Cena oferty winna obejmować cenę brutto za całość usługi, tj. wszystkie prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Istotne dla strony postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.
 3. Wykonawca winien złożyć ofertę cenową zawierającą pełny zakres usług, wraz z wyceną poszczególnych czynności wymienionych w pkt. III niniejszego zaproszenia do składania oferty cenowej.

VII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem). Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie, należy umieścić na niej napis – „Oferta na sprawowanie pogrzebu 2019 rok”.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, wyłącznie na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku r. do godziny 12:00 z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Oferta na sprawowanie pogrzebu 2019 rok”.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

IX. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Dąbrowski - Kierownik Działu Świadczeń, tel. 43 675 21 38, adres email: r.dabrowski@mgopslask.pl 

X. Załączniki do zapytania ofertowego:

       - 1. Formularz ofertowy;

       - 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków;

       - 3. Projekt umowy

 

         więcej informacji >>               

=========================================================

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług schronienia

MGOPS.271.1.1.2019                                                                                                                          Łask, 27.05.2019 r.

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie usługi dotyczącej udzielenia tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienia wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

W związku z powyższym zamawiający informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

- Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności
Schronisko im. bł. Franciszka Drzewieckiego, 98-220 Zduńska Wola, Henryków 24A

Uzasadnienie wyboru.

Do Zamawiającego wpłynęły trzy oferty:
- Oferta Nr 1 - Stowarzyszenie "Labor" 98-113 Buczek Brodnia Górna 15 oferujące wykonanie usługi 
   schronienia dla osób bezdomnych za cenę 20,00 zł.  
- Oferta Nr 2 - Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Schronisko im. bł. Franciszka
   Drzewieckiego, 98-220 Zduńska Wola, Henryków 24A  oferujące wykonanie usługi schronienia dla
   osób bezdomnych za cenę 25,00 zł.  
- Oferta Nr 3 - Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Bełchatowie
   97- 400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 19B  oferujące wykonanie usługi schronienia dla osób bezdomnych za
  cenę 28,00 zł.

                Oferta Nr 1 i Nr 3 nie spełnia warunków wymaganych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tzn. załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, pkt.2 bycia podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę łódzkiego (Obwieszczenie Nr 17/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie Rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2018 roku).

                Wybrana oferta Nr 2 spełniła warunki wymagane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tzn. załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, pkt.2, a mianowicie jest podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę łódzkiego (Obwieszczenie Nr 17/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie Rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2018 roku, załącznik do obwieszczenia Nr 17/2018 Wojewody łódzkiego z dnia 26 czerwca 2018 roku - pozycja Nr 34), a także cena wybranej oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia.

                Termin podpisania umowy zostanie ustalony z Wykonawcą.

 

 

 

 

 

MGOPS.271.1.2019                                                                                                                                          Łask, 26.04.2019 r.

 

 

                                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE
 

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia oferty na:

                Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe.

1.Nazwa oraz adres zamawiającego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku
ul. Warszawska 14
98-100 Łask

2. Tryb udzielania zamówienia.

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

 
3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2019 i 2020 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Łask.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku lub noclegowni dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych, w tym wyżywienia dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.
Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 3 osób.Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności  od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 40%.
Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.
Każdorazowe umieszczenie osoby, wymagającej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie tj. udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią wydanej decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo łódzkie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

4. Termin wykonania usługi:

Usługa ciągła od  01.06.2019 do 31 grudnia 2020 r.
 

5. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
 3. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,
 4. spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni  (Dz. U. 2018 roku, poz. 896.).

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

7. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

8. Kryteria oceny oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

9. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:

Ofertę/y należy złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: mgopslask@interia.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 27 maja 2019 roku r. do godziny 12:00  z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe - usługi schronienia”.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Dąbrowski - Kierownik Działu Świadczeń,
tel. 43 675 21 38, adres email: r.dabrowski@mgopslask.pl 

11. Załączniki do zapytania ofertowego:

       - 1. Formularz ofertowy;

       - 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków;

       - 3. Projekt umowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MGOPS Łask
Data utworzenia:2019-05-15
Data publikacji:2019-05-15
Osoba sporządzająca dokument:Rafał Dąbrowski
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7976